Site Terms and Conditions

אתר האינטרנט oildistilleries.com, להלן “האתר” הינו אתר אינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט. בעל האתר ומפעילו הוא אבי כהן, להלן “הבעלים”.
פעולה באתר היא כל פעולה המתבצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים הניתנים באתר, להלן “פעולה”.
הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה “המשתמש”, כהגדרתו להלן, באתר.
תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבעלים, לכל דבר ועניין. מובהר כי הגלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מהווה הסכמת המשתמש לקבל ולפעול על פי התקנון. אם אינך מסכים לתנאים ולהגבלות, או לחלק מהם, הנך מתבקש בנימוס שלא לעשות כל שימוש באתר.
יודגש כי כל מבצע ומבצע באתר מצהיר כי הוא מודע לתקנון ומקבל אותם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה כלפי הבעלים ו/או מפעיליו. ו/או מי מטעמם, מלבד תביעות הקשורות להפרת התחייבויות הבעלים ו/או המפעילים על פי תקנון זה וכללי השתתפות.
למען תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי לעשות שימוש באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:המשתמש מוסמך לבצע פעולות משפטיות מחייבות; אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או לא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ללא הסכמת אפוטרופוס, אתה מחויב ליידע את הוריך ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלך (“ההורים”) על ההוראות של תקנון זה ולקבל את אישורם לבצע כל פעולה, מכל סוג שהוא, באתר.
ההורים מחויבים ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר את התנאים, ולפקח על פעילות הקטינים על מנת שהקטינים יפעלו על פי תקנון זה. כל פעולה שמבצעת הקטינים מהווה הסכמה של הקטינים ו/או הוריהם לאמור בתקנון. למשתמש יש כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף. למשתמש יש תיבת דואר אלקטרוני פעילה באינטרנט.
תנאים כלליים
מובהר כי “הבעלים” רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
“הבעלים” שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע פעולות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה בהתאם לתנאי השימוש, או המנסה לפגוע בניהול התקין של האתר.
תקנון זה עשוי להשתנות ו/או לעדכן בכל עת ע”י “הבעלים” או מי מטעמו, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
האמור בתקנון זה חל. באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בכינויי זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
כותרות הפרקים ניתנות לנוחיות ולהתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
השירותים הניתנים באתר
האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות לרבות השירותים המוצעים להלן:
גלישה וגלישה בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת פריטים מהאתר מהמשתמש לחבריו ומכריו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.
מתן משוב ו/או הערות על פריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של “הבעלים”. מובהר כי “הבעלים” רשאי לבחור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג או בחירת פריט על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.
הרשמה לדיוור (קבלת תוכן, תוכן שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש. מובהר כי “הבעלים” אינו מתחייב כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן שוטף וקבוע באתר, וכי “הבעלים” רשאי לשנות (לרבות הרחבה וצמצום) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא מתן הודעה מוקדמת.
מובהר כי “הבעלים” רשאי לבחור לפסול ו/או לא להעלות לאתר ו/או לעמוד “הבעלים” של פייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: תכנים”), שעל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, עלול לפגוע בשם “הבעלים” ו/או ברגשות הציבור ו/או בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או העלול לגרום להפרה של זכויות קניין ו/או בניגוד לכל דין ו/או מכל סיבה אחרת.

רכישה באתר

האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישה של פריטים מהפריטים המופיעים באתר, בצורה קלה, נוחה ומהירה. כדי לבצע הזמנה יש לבחור תחילה את המוצר או השירות, הצבע והגודל המבוקשים. לכל מוצר או שירות המוצעים באתר יופיע “דף פריט” בו יוצגו פרטי ומחיר המוצר או השירות (להלן “דף הפריט”).

שימו לב כי “הבעלים” רשאי לעדכן את עמוד הפריט מעת לעת, להוסיף או להסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. לזמן.
מובהר כי כל המידע המתפרסם באתר אודות פעילותו הרפואית של מוצר כלשהו, ​​אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי או מקצועי ואין לראות בו כהמלצה, אלא כמקור להעשרת ידע. אין להשתמש במידע באתר לצורך אבחון או טיפול במקרים רפואיים.
מובהר כי התמונות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ובפרטי הפריט ובין הפריטים בפועל. שינויים אלו נובעים בין היתר מכך שהפריטים מצולמים ומוצגים על מסך מחשב.
המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על פי דין, אלא אם צוין אחרת.
לצורך ביצוע רכישה באתר, המשתמש יתבקש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תתבצע במהירות וללא דופי, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת “הבעלים” לא יוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”)
. שים לב כי מסירת מידע כוזב ביודעין עשויה לעלות כדי עבירה פלילית. ספקי מידע כוזבים עלולים להיות כפופים לתביעה משפטית אזרחית ופלילית, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שנגרמו ל”בעלים” עקב שיבוש פעולת האתר.
כמו כן, המידע שימסר המשתמש באתר ישמש בין היתר לשליחת מיילים בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
עם ביצוע ההזמנה “הבעלים” יבדוק את פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה על אישור ההזמנה.
יובהר כי מבצע הפעולה יחויב עבור עלות פריט השירות הנרכש מיד עם ביצוע ההזמנה המוצר/ים ו/או השירות/ים שיירכשו דרך האתר (כלומר, הזמנה שביצע המשתמש וזו בוצעה מאושר) יכונו להלן: “הפריטים”.
תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
עסקת הרכישה תתבצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר ש”הבעלים” יקבל אישור מחברת האשראי או PayPal על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינם לבין “הבעלים”. במידה והעסקה לא תאושר ע”י חברות האשראי או PayPal – הלקוח יקבל הודעה מתאימה.
השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים יהיו במלאי במועד השלמת תהליך ההזמנה. במקרה של פריט שאזל מהמלאי ו/או קיימת בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, “הבעלים” יהיה רשאי להודיע ​​למשתמש על ביטול ההזמנה.
הודעה כאמור תינתן למשתמש בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון, לפי בחירת “הבעלים”. במקרה כזה, לא תהיה למשתמש כל טענה כלפי “הבעלים” ובאמצעות ביצוע ההזמנה, המשתמש מוותר על כל טענה כזו. “בעל האתר” שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
ההזמנה תירשם במחשבי “הבעלים”. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת המחשוב של “הבעלים” אינה מהווה ראיה לסיום הפעולה ואין במשלוח המייל כדי לחייב את “את בעלים”.
מובהר כי רישומי מערכת המחשוב של “הבעלים”, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה לאמור בהם

אספקת מוצר
המשתמש רשאי לבחור לספק את הזמין פריטים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לבחירתו או לחילופין לבחור באיסוף עצמי במידת האפשר
, משלוח עד בית המשתמש
“הבעלים” תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן :”חברת השילוח”).הפריטים יסופקו ע”י חברת השילוח תוך מספר ימים מביצוע ההזמנה באתר (עד 28 ימי עסקים).
“הבעלים שלך” אינה אחראית לכל עיכוב / מעשה / מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור באספקה. לא ניתן יהיה לספק פריטים בימי שישי / שבת / ערבי חג וחגים. “הבעלים” אינו מחויב להעביר את הפריטים לאזורים המוגבלים לגישה מנקודת מבט אבטחה.
אספקת פריטים לבית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: “דמי משלוח”) ובאזורי החלוקה כפי שייקבע והחליט “הבעלים”. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המפורטים באתר.
דמי המשלוח יגבו עבור משלוח ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר. לא יינתן החזר עבור דמי משלוח. על הלקוח מוטלת האחריות לוודא שהמוצר אותו הוא רוכש מותר לייבא לארצו. כל עיכוב או תקלה יהיו באחריות הקונה.
זמני האספקה ​​המפורטים לעיל יהיו תקפים ממועד אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי. מובהר כי זמני האספקה ​​המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים.
ייתכנו שינויים בזמני האספקה ​​עקב איחורים התלויים בצד ג’ ואינם תלויים ב”בעלים”.
המשתמש מאשר כי ידוע לו כי אספקת הפריטים עשויה להתבצע בזמן קצר יותר או ארוך מהזמן המשוער וכן, כי ידוע לו כי “הבעלים” לא יהיה אחראי לאיחור באספקת הפריטים להלן. מקרים:
בשל “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ואסונות טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורה הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאינה בשליטת “הבעלים”.
באזורים בהם מוגבלת הגישה מבחינה ביטחונית, “הבעלים” יהיה רשאי לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל, בתיאום מראש עם המשתמש.
מובהר כי “הבעלים” אינה מתחייבת לזמן אספקה ​​כאשר הפריטים אינם במלאי. אם פריטים מסוימים אזלו מהמלאי, “הבעלים” יודיע למשתמש אשר יוכל לבטל את ההזמנה.
מובהר כי מסירת הפריטים (באיסוף עצמי או לבית המשתמש) עשויה להיות מותנית בהצגת תעודת זהות של המשתמש ומספר אישור המצגת כפי שהתקבל ממערכת ההזמנות לצורך העסקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי. של “הבעלים”.
מוסכם כי “הבעלים” ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, לפי שיקול דעתו, כתנאי למסירת הפריטים למשתמש.
ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש
המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) או לחילופין, להחליף את המוצר במוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:
ביטול העסקה תוך שעה מהשלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני אספקת הפריט – יעשה באמצעות דואר אלקטרוני Nishmathateva@Gmail.Com בנסיבות כאמור המשתמש יהיה זכאי להחזר מלא של התשלום (כולל עבור דמי המשלוח, כפי שנגבה).
מוצרים דיגיטליים שנשלחו ללקוח (תבנית אתר, סרטון הדרכה, לוגו וכו’) לא יהיו ניתנים לביטול.
ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט על ידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה תוך 14 ימים מיום קבלת הפריט וסיפק המוצר. במצב טוב ולא נעשה בו שימוש, וכי המוצר אינו מוצר דיגיטלי שאינו בר ביטול.
ביטול העסקה יעשה באמצעות החזרת הפריט ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו שימוש כלל. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שאינה עקב פגם ו/או אי התאמה, המשתמש לא יהיה זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולם).
ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר לפרטיו כפי שהם מופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו.
אם הפריט התקבל על ידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מהמפרט המוצג באתר, אזי המשתמש רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום קבלת הפריט באמצעות החזרת המוצר ל” בעלים”.
לכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכדומה, נא לפנות למחלקת שירות הלקוחות של “הבעלים” במייל Nishmathateva@Gmail.Com
בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תתבצע בכפוף לתנאים הבאים:
החזרת המוצר ל”בעלים” עם החשבונית, ובתנאי שלא נעשה שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שביצע העסקה בוצע תוך 14 יום מיום קבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר
החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו לקבלת זיכוי כספי יעשה בתיאום עם “הבעלים”, בהתאם מדיניות החליפין הכללית של רשת “הבעלים”, כפי שמתעדכנת מעת לעת, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש.
במידה והלקוח קיבל מוצר פגום או פגום במהלך ההובלה, על הלקוח לשלוח תיעוד ברור המוכיח זאת תוך 24 שעות מיום קבלת ההודעה מחברת השילוח על מסירת החבילה. יש לשלוח את התיעוד למייל של חברתנו שכתובתה nishmatateva@gmail.com, לאחר מכן ישלח חלק חילוף נוסף ללקוח.
אם לא יישלח אלינו תיעוד המוכיח את הנזק תוך 24 שעות ממועד מסירת המוצר ללקוח, חברתנו לא תישא באחריות לנזק.
ללא אחריות וללא החזרות למזקקות. תפעול המזקקה והשימוש בה – באחריות המפעיל (הלקוח) בלבד.
אחריות, אבטחה ופרטיות
“הבעלים” ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע ככל הניתן. הפרטים האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכו’) יישמרו במאגר המידע. של “הבעלים”.
אתר האינטרנט oildistilleries.com הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים שיוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. .
יודגש כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות “הבעלים”, כיוון ש”הבעלים” נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
מובהר כי מאחר ומדובר בסביבה מקוונת, “הבעלים” אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירתו למחשביו או חשיפת המידע המאוחסן על ידי מפעילים בלתי חוקיים ולכן, אם צד שלישי יצליח לחדור למידע המאוחסן על ידי “הבעלים”. “או כדי לעשות בו שימוש לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה או דרישה כלפי “הבעלים”.
כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, “הבעלים” לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שימסר יאבד ו/או יגיע לגורם עוין. ו/או בשימוש ללא רשות.
“הבעלים” מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא למטרות תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר וכן, לצורך תחזוקת האתר. קשר עם המשתמש.
על אף האמור לעיל, “הבעלים” רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע ב”בעלים” ו/או צדדים שלישיים כלשהם, המשתמש השתמש בשירותיו של “הבעלים” לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם “הבעלים” קיבל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או משפטית. ממשיך.
כמו כן, “הבעלים” רשאי להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
ביטול עסקת הרכישה על ידי “הבעלים”
“הבעלים” שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שבוצעה על ידי משתמש לרבות, אך לא. מוגבל, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
אם לאחר השלמת עסקת הרכישה יתגלה כי הפריט אזל מהמלאי. אם פרטי כרטיס האשראי והפרטים המלאים של המשתמש לא הוזנו במערכת. בכל מקרה בו נעשתה פעולה בניגוד לתנאים אלה.
המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או הפר את הוראות הדין; המשתמש מסר פרטים שגויים בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע ב”בעלים” ו/או במי מטעמו ו/או בתפעול התקין של האתר ו/או כל צד שלישי אחר; אם לדעת החברה, המשתמש מתכוון למכור מחדש את הפריטים שנרכשו על ידו דרך האתר לצד ג’.
בהקשר זה המשתמש מסכים ומתחייב כי לא ימכור פריטים שנרכשו באתר לצד שלישי כלשהו.
המשתמש לא הגיע לחנות כדי לאסוף את פריטים שהוזמנו על ידו תוך 10 ימי עסקים.
בכל מקרה בו, בשל “כוח עליון”, “הבעלים” אינו יכול לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלו. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו:
לרבות : תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפון או תקלות במערכות תקשורת אחרות, כל חבלה ואירועי אבטחה.
בנסיבות כאמור, רשאי “הבעלים” לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבותיו. את הביטול.
אם מכירה כאמור תבוטל, “הבעלים” לא יהיה אחראי ולא ישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק עקב רכישת המוצר ו/או השירות ע”י צד ג’
שירות לקוחות
לפרטים ובירורים בנוגע למוצרים ו/או אספקתם ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של “הבעלים” במייל Nishmathateva@Gmail.Com או באמצעות הטלפון כפי שמוצג באתר.
חוק ושיפוט
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או ניגוד הנובע ממנו, הינו הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או הרכישות באתר – תהיה לבתי המשפט בירושלים בית המשפט המחוזי) ולא לכל בית משפט או בית דין אחר.